BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1                       1       1                 1       1       1       1                 1     1               00
01 10   1                               1           1   1       1           1                         1 1   1 1             01
02 12 1           1       1                               1     1               1               1       1 1   1 1       1   02
03 8   1 1     1                           1             1               1                       1                 1       03
04 8               1       1         1           1   1   1                       1         1                               04
05 14                   1         1   1                     2 1               1     1       1   1     1     1     1       1 05
06 7                 1 1                                   1         1   1       1       1                                 06
07 9   1   1   1           1   1       1                                   1               1                   1           07
08 13                         1       1   1                 1       1       1 1     1 1       1 1 1             1           08
09 13             1           1           1             1   1       1     1         1               1 2   1     1           09
10 12 1               1     2         1                                   1   1       2     1                     1 1       10
11 7 1             1                                             1       1     1     1       1                             11
12 10       1               1   2             1   1               1 1                                 1             1       12
13 14     1               2                   1 1   1         1             2   1                         2   1         1   13
14 15                         1     1 1 1 1 1   1         1         1         1   1     1   1       1                   1   14
15 14 1 1         1   1 1                             1             1 1       1                   1 1     1       1   1     15
16 12           1           1 2 1             1                 1                 1           1                   1 1 1     16
17 14       1                                   2         1           2   1     1         1   1     1     1         1 1     17
18 12     1       1       2                 1     1     1       1                     1         1           1             1 18
19 13     1       1                       1               1 1       1                   1     1 1   2             1       1 19
20 8   1             1                           1             1       1                           1             1   1     20
21 7                             1                               1   1                       1 1           1     1         21
22 9 1 1                           1             1 1                           1                         1   1     1       22
23 6         1             1                     1 1     1                                                 1               23
24 13   1     1       1               1 1     1       1     1   1   1                               1     1       1         24
25 16   1                         1   1     1       1     1     3       2       1   1               1 1               1     25
26 14 1       1       1       1 1                       1         1           1   1       2     1   1           1           26
27 16         1     2           1 1         1       1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1       27
28 8           1       1     1                 1         1   1   1                                                       1 28
29 10                 1         1   1     1               1                     1     1 1                   1   1           29
30 11     1       1                 1       1     1     1   1       1                               2             1         30
31 14       1   1                                   2   1   1     1 2 1                       2   1       1                 31
32 18     1   1       1       1   2 1 1               2   1   1                 1         1 1     2     1                   32
33 11 1                             1       1       1 1                         1                       2     2           1 33
34 15   1   1 1   1             1       2   1         1                                           1       1   1 1       1 1 34
35 10           1       1     1 1                       1                 1   1                       1           1     1   35
36 10   1 1     1 1         1                                                     1 1                 1 1         1         36
37 11   1   1 1     1                                 1 1             1       1                           1 1         1     37
38 17     1           1       1       2                   1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     38
39 9 1             2                                       1                                             1   1 1 2         39
40 14     1                       2 1           1         1       2         2               1   1 1             1           40
41 8   1                                     1 1 1                                 1           1       1 1                 41
42 10       1                         1         1         1     1           1                 1   1   1                 1   42
43 6         1   1     1                             1                                                     1           1   43
44 9         1                             1 2                                               1               2 1         1 44
45 12     1     1   1     1   1                         1               1       1       1     1             1         1     45
46 9           1       1                                       1             1     1     1       1                 1 1     46
47 15         1             1         1     1         1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1 47
48 6           1   1     1               1       1                                               1                         48
49 7         2                           1     1           1                                                 1         1   49
50 11           1       1 1               1 1                       1 1         1 1                                 1   1   50
51 12   1                               1     1   2   1 2                   1 1             1                       1       51
52 11           1 1     1           1 1 1                     1 1                   1     1                   1             52
53 7                                   1     1                       1 1     1                                 1   1       53
54 16   1         1   1   2                     1             1         1               3 1     1                     1 2   54
55 8               1         1 1         1             1 1   1                                         1                   55
56 7 1   1                               1                   1                   1               1           1             56
57 11             1     1           1   1           1             1               1     1             1                 1 1 57
58 11 1                 1         1 1                                         2 1         1         1                 1   1 58
59 10     1       1         1     1                           1       1     2       1                     1                 59
60 9                       1       1       1                   1 1           1                       1               1   1 60
61 11         1   1     1               1           1                           1 1   1             1                     2 61
62 10 1       1               1 1 1                                 1                   1 1             1 1                 62
63 8                   1   1                                           1 1                   1         1     1       1     63
64 9         1                   1 3       1         1               1       1                                             64
65 11           1     1       1                   1 1                       1 1               1         1       1       1   65
66 8       1               1   1                                       1   1               1         1 1                   66
67 6                                                       2           1             1                 1                 1 67
68 11   1 1   2                 1             1 1           1                   1     1                             1       68
69 6       1                                       1                   1 1                   1 1                           69
70 10                                 1 1                 1   2     1                     1         1   1             1     70
71 11       2               1           1 1 1     1   1             1           1   1                                       71
72 7                                             1   1       1 1                                 1     1             1     72
73 14     1   1       1           1             1   1             1               1           1   1       1     1 1     1   73
74 6               1       1       1         1                 1                 1                                         74
75 12           1         1                   1   1     1 1               1             1 1         1             1       1 75
76 8                 1                                     1     1     1           1 1                     1       1       76
77 8       1   1                       1         1                     1 1                   1             1               77
78 14       1           2     1                                           1 1     1   1 2             1     1           2   78
79 7               1     1             1                     1                                 1                 1   1     79
80 8 1                         2             1       1                                   1             1           1       80
81 10                     1   1         1               1         1     1           1     1                   1       1     81
82 13 1               1             1 1   1         2       1             1       1         1                         1 1   82
83 9             1   1   1         1     1       1             1         1           1                                     83
84 9                         1       1                     1           1             1 1           1     1   1             84
85 13     1 1           1 1         1 1       1                   1         1       1       1 1           1                 85
86 12   1         2 1     2                   1                         1                       1     1     1   1           86
87 6 1         1                                                           1       2       1                               87
88 10 1               2         2         1                           1               1         1     1                     88
89 7   1   1           1                       1             1                         1                           1       89
90 11 1         1 1                       1   1 1 1                                   1 1                           2       90
91 10 1     1                   1     1     1 1                         1                           1       1   1           91
92 7               1 1                     1   1                           1                                   1 1         92
93 12   1   1   1           1     1                   1 1     2       1   1                       1                         93
94 15                   1         1       1   1               1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                         94
95 19     1 1       1     1 1                                         1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1 95
96 13               2         1   1     1   1                     1                       1 1                 2   1       1 96
97 12               1             1         1   1   2 1             1             1   1         1     1                     97
98 6 1                     1           1       1         1                                                             1   98
99 15     1                               1     1       3         1       1       1       1 2     1                 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng