BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                 1 1               1                 1       1   1     1           1                   1               00
01 10                 1                               1 1 1               1 1   1           1                 1 1           01
02 14                                       1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       1   1 02
03 12               2       1 1 1     1     1       1             1     1                     1                         1   03
04 12           1       1 1 1         1             1                   1       1   1             1               1     1   04
05 10         1                           1                     1     1   1               1 1               1 1     1       05
06 11   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                                               1             1 06
07 12   1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1                                       1 07
08 15     2                             1       1 2             1                 2   1         1   1 1                 1 1 08
09 12           1           1           1       1       1         1       1       1     1         1   1                 1   09
10 12               1             2                         1         1           1         1     1           1 2         1 10
11 13 2     1         1   1   1         1             1                 1     1             1               1           1   11
12 11                           1             1           1               1     1     1   1   2             1       1       12
13 10       2                             1 1                 1   1     1               1 1             1                   13
14 11                   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1                       14
15 12     1             1   2         1     1     1                 1                     1                           1   2 15
16 8   1       1             1                       1                         1                   1             1   1     16
17 9 1           1                     1           2     1           1               1             1                       17
18 14         1     1     1       1 1           1       1   1               1                     1   1           2   1     18
19 16         1 1 1         1             1       1                   1         4     1 2   1           1                   19
20 11     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               1     20
21 11   1                 1   1       1           1 1               1               1     1           1                   1 21
22 7                       1       1                   1                               1 1           1     1               22
23 5                     1       2                                                             1 1                         23
24 11               1     1                     1           1                     1   1             2       1 1           1 24
25 7         1                 1 1                                 1               1                       1 1             25
26 9           1                 1 1             1     1 1           1         1           1                               26
27 9                       1   1     1             2           1                               1 1     1                   27
28 9   1         1                       1           1     1               1 1 1                                 1         28
29 15               1         2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1       29
30 11   1     1         1   1       1         1             1               1                     1       1             1   30
31 8       1                                 1             1   1 1                   1         1                 1         31
32 11           1 1     1                   1               1         1               1                 1         1 1 1     32
33 12 1           1       1       1   1 1               1 1       2                                             1   1       33
34 10 1           1 1                       1     1                 1                             1       1     1         1 34
35 10 1                                 1     1               2     1   1           1                   1 1                 35
36 12       1         1     1   2     2                                   1 1                           2             1     36
37 14               1 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1           1         1 37
38 4                                                                   1                   1           1       1           38
39 11     1     1       1       1             1           1   1                             1   1     1         1           39
40 13     1       1                   1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1               40
41 7   1             1                                     1       1 1                 1           1                       41
42 13 1               1                   2 1   1           2     1     1           1     1                   1             42
43 7       1       2             1                                       1         1   1                                   43
44 11       1                 1 1     1         1               1                         1   2             2               44
45 10 1   1             1                       1           1         2           1                   1         1           45
46 9 1   1                                     1 1   1           1                             1     1                 1   46
47 9                     1                   1                           1                       1 1 1     1 1 1           47
48 11         1             1               1             1                   2               1 1               1     2     48
49 13     1               1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   49
50 11       1           1 1     1           1 1                                     1 2       1       1                     50
51 10                       1                                     1                 1   2       1     1 1 1             1   51
52 7                               1           1                 1   1         1   1                       1               52
53 14 1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   53
54 17 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1                 54
55 11             1   1 1 1   1                   1                                 1                             1     2 1 55
56 10   1               1           2   1         1 1                                   1 1                         1       56
57 4                                                                       1   1   1                           1           57
58 12             1   1     1       1       1                 1             1                 1         1         2 1       58
59 3           1                                                       1                     1                             59
60 10                       1           1       1 1       1                               1     1             1       1   1 60
61 11         1                                   1       1 1         1   2   1   1                     1             1     61
62 13         1           1       1       1                 1 1     2                                 1   2         1     1 62
63 11       1       1                                 1         1   1       1     1   1       1         1             1     63
64 18       1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                 64
65 12         1       1       1   1         1             1         1   1                             1       1     1 1     65
66 9                               1                 1       1             1         1                   1       1 1   1   66
67 12           1   1         1                                 2 1       1                           2     1           2   67
68 15           2         1                   1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1     68
69 14 1     1       1           1   2         1                         1 1             1 1   1           1               1 69
70 6         1 1                                             1             1 1                     1                       70
71 12         1     1       1   1               1                       1             1   1 1           1         1 1       71
72 10   1         1       1   1     1                             1                   1         2           1               72
73 17   1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               1     73
74 5       1 2           1                 1                                                                               74
75 13                         1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1       75
76 16               1 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1           76
77 8             1       1                         1   1                             1 1                 1         1       77
78 13   1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                             78
79 10                 1 1           1       1       1   1                               1       1           1       1       79
80 8                                       1   1             1                               1 1 1         1         1     80
81 14 1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1             1   1     1                 81
82 4                                 1       1     1                                             1                         82
83 11         1                                 1 1             1             1   1       2     1 1                   1     83
84 11 1           1   1                         1   2 1                               1                       1 2           84
85 17 1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2               1                 1         1 85
86 18   2 3             1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1       86
87 7 1                                                       1               1 1                         1     1       1   87
88 11           1     1         1 1           1         1 1   1           1       1                                   1     88
89 8       1           1             2               1         1 1                                               1         89
90 9     1     1 2   2         1       1                             1                                                     90
91 2                   1                                                                                                 1 91
92 8   1 1   1                           2                                 1   1                                 1         92
93 8 1         1         1       1     1             1                     1                       1                       93
94 11     1                     2               1                           1     1         1     2               2         94
95 12   1         1           1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1       95
96 9           2 1                 1               1           1                                             1         2   96
97 5                                 2       1                               1               1                             97
98 10 1                                       2   1         1                   1 1         1             1         1       98
99 12     1                                   1         1 2   1                     2                   1         1 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng