BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6                                                           1           1   1                       1   1       1       00
01 5   1                 1                                 1                 1                           1                 01
02 13                 1                                           2   1   1   1     1     1 1   1                     1   2 02
03 15 1               1                   1 1                         2     1 1 1   1       2   1       1   1               03
04 10                 1   2 1                                 1           2               1                         1   1   04
05 14             2     2             1     1                 1   2                           1     1     2   1             05
06 14           1                   1             1               1   1 1       1       1 1     1       2     1   1         06
07 11   2                       1             1 1         1             1 1 1         1               1                     07
08 16 1   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1         1                 1   1   08
09 8                                       1   1           1             1     1             1                 1       1   09
10 13 1       1                                     1 1                     1     2                 2     1     1 1 1       10
11 12                           1   1                       1         1             1   2     2             1         2     11
12 15   1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1               1               1         12
13 11     1                         1   1 1           1                                         2   1   1   1   1           13
14 12                       1 1     1             1         2     1   1     1           1       1       1                   14
15 13   1     1 1                   1             1       1 1                   1       1       1               1   1   1   15
16 13   1   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1                             1   16
17 6                   1 1               1                   1                                     1                   1   17
18 11 1                       2 1               1                           1               1     1             1         2 18
19 3             1                                                                                               1   1     19
20 12     1                         1     1           1 1 1                                         1     1   1   1 1     1 20
21 10                   1           2 1     1           1                           1 1           1           1             21
22 11         1             1       1             1   1             1             1                     1   1         1   1 22
23 12                   2                       1     1   1 2       1               1                         1 1   1       23
24 5                                     1                             1             1     1                     1         24
25 8                   1                 1                 2                           1         1     1             1     25
26 16           1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1                         1 1 1       26
27 10             1         1           1                           1   1       1                         1 1           1 1 27
28 10     1 1           1         1   1                 1     1 1               1                           1               28
29 10     2         1                   1     1                                         1   1 1                 1   1       29
30 10             1                 1 1             1                       1                   1   1 1               2     30
31 7 1     1   1                                             1     1     1         1                                       31
32 11       1     1                             1             1 1   1   1                 1 1                     1   1     32
33 6                       2           1   1                                   1     1                                     33
34 4                                 1                         1   2                                                       34
35 16 1       1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1             1       1         1 35
36 10               1           1   2             1             1                 1       1                   1     1       36
37 15   1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1               1                           1 37
38 16 2         1           1 2       1 1                     1   1 1   1                                     1       1 2   38
39 11       1         1   1               1   1 1                   1                       2 1               1             39
40 10                                         1     1                 1       2           1           1 1         1     1   40
41 10   1     1 1   1             1                         1   1               1                       1   1               41
42 9   1           1                             1 1         1                   1               1     2                   42
43 14 1             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1               1   1 1                 43
44 13                 1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1                       1                 44
45 17     1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1                     2   1           1 1     45
46 8 1                     2 2                             1                                     1                       1 46
47 10   2       1 1   1                                                       1           1 1 1                           1 47
48 4                                                       1                           1                       1 1         48
49 8   1                     1     1                 1 1                       1 1                   1                     49
50 9         1             1   1             1               1         1 1 1                                   1           50
51 12       1           1       1                       1                       2 1 1     1       2         1               51
52 12                   1           1 1   1   1           1           1               1               1     1 1     1       52
53 13   1       1     2                           1 1   1             1             1           1     1   1     1           53
54 10     1 1                               1       1                   1                 1     1 1       1   1             54
55 11         2 1         1                     1     1             1                                 1           1       2 55
56 9             1 1               1   1                                       1 1         1   1                     1     56
57 9 1                   1               1   1         1                         1                   1               2     57
58 13               2                           1         1       1               1     2   1             1       2 1       58
59 11           1         1           1                                   1         1         3 1     1   1                 59
60 13                   1                             1 1       2     1 1                   1   1   1   1 1             1   60
61 9             2       1     1           1 1           1                                       1                     1   61
62 8                       1         1                               1                     1     1   2     1               62
63 11                             2   1     1       1   1                 1                 1   1         1       1         63
64 16 1     1 1     1                     1             1 1     1   1     1                   1             1         3 1   64
65 12     1   1         1     2               1 1                 1   1                   1                 1     1         65
66 7 1                                 1         1                 1       2                                 1             66
67 16 1 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   1         1   1                 67
68 8           1               1                                               2           1   1   1   1                   68
69 7         1     1           1 1     1                   1                             1                                 69
70 10       1     1     1   1 1                                 1                     1               1       1           1 70
71 3                                                   1                           1             1                         71
72 11                             2               1       1               1       1   1             1         1   1 1       72
73 11   1                             1         1 1                             1   1 2   1   1                     1       73
74 4             1                     1 1   1                                                                             74
75 16     1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                             1     1         1       75
76 10             1       1   1   1         2     1             1                           1                   1           76
77 5               1           1                                     1               2                                     77
78 21     1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1       1   1 1 1     1           1   78
79 15   1                   1 1               1             1     1   1 1     1               1 2 1             1         1 79
80 14                 1       1 1                 1   2           1 1                 1 1     2           1     1           80
81 8       1     1   1       1           1 1           1 1                                                                 81
82 12         1     1     2           1 1           1             1     1                     1               1           1 82
83 6   1                 1     1         1                                         1             1                         83
84 11                       1 1       1     1       1 1   1                                         1 1                   2 84
85 7                                   1 1               1     1                       1                     1     1       85
86 18     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2                         1       86
87 17     1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1           1 1         1   1         87
88 9 1         2               1           1                     1 1         1                               1             88
89 11                                   1       1   1 1     1                 2     1                           2       1   89
90 10                   3         1       1             1     2               1       1                                     90
91 7       1 1                   1 1                           1         1                           1                     91
92 9     1 1                                       1   1                   1 1   1 1     1                                 92
93 7                 1                     1             1 1           1                                 1             1   93
94 10         1                         1       1                   1     1                     1 1   2           1         94
95 13                               1   2         1 1         1 1       1 1                                 3         1     95
96 10               2 2   1             1             1 1                   1                       1                       96
97 7           1         1                                             1           1     1             1               1   97
98 8 2   1 1                                   1   1                                                       1           1   98
99 12 1 1   1         2               1 1                         1   1               1                       1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng