BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11       1                         1     2         2                         1 1       1                         1 1     00
01 10   1                 1 1         1         1                 1                   1 1       1                         1 01
02 10                   1   1       3             1         1                       1   1                             1     02
03 6             1   1       1                                                     1                     2                 03
04 12               1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1 04
05 16     1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2           05
06 9   1                   1                           1   1               1   2 1         1                               06
07 8                   1               1     1         1     1 1 1   1                                                     07
08 9         1                                             1   1 1                   1       1     1       1             1 08
09 14         1                 1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1         09
10 8                             1               1           1                         1     2                     1   1   10
11 16             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1     11
12 14           2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                     12
13 8             1     1                       1                 1                   1   1             1       1           13
14 19       1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     14
15 9                           1                         1               2   1                   1     1         1   1     15
16 16   1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1   16
17 11   1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1                         17
18 9     1     1         1                 1                 2     1                                   1               1   18
19 10     1             1                         1             1       1   1       2     1 1                               19
20 6     1         1                         1   1             1                                         1                 20
21 10       1           1       2           1                         1             1         1                       1 1   21
22 3                                         1                                                 1 1                         22
23 14         1                             2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         23
24 13         2     1                 2             1   1   1                     4                             1           24
25 16 1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1   25
26 7                     1           1       1 1                         1                                     1   1       26
27 8   1                         1     1     1               1     1                               1           1           27
28 10           2       1                         1         1                             1 1           1 1 1               28
29 5   1       1   1           1                                                 1                                         29
30 9 1     1     1         1     1                   1                   1   1 1                                           30
31 9                   1               1                             1 1   1                 1     1     1         1       31
32 15         1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1   32
33 13           1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 33
34 9                                       1   1         1       1   1                               1 2                 1 34
35 13 1     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       1               1       35
36 10 1         1 1             1       1 1 1               1                 1                                     1       36
37 8 1                             1     1       1   1                                     1                       1 1     37
38 14                   1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1   38
39 5                 1                                               1     1                                   2           39
40 14     1                         1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1 40
41 12 1   1               1                           1               2 1                   1   1             1     1 1     41
42 10               1     1   1               1       1 2             1   1 1                                               42
43 7                         1       1 1   1                                 2                             1               43
44 10 2     1         1                                   1 1                       1 1                       1         1   44
45 8                 1               1 1           1                                     1                 1       2       45
46 14                       1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1   46
47 3           1                                                             1                     1                       47
48 7   1                     1                                   1                             2             1 1           48
49 7                                   1 1       1             1       1                         1                       1 49
50 10               1             1 1         1                       1                       1   1   1         1   1       50
51 9 1                                       1 1       1                     1 1       2               1                   51
52 10               1 2                   1             1 2 1                                 1                           1 52
53 12         1       1         1                                   3       1   2                         1 1             1 53
54 14     1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1 54
55 16 2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1               55
56 5           1                                     1         1                                                 1 1       56
57 15       1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1   57
58 10 1                                                       1   1 1                         1           2 1 1     1       58
59 8 1                                           1                         1           1       1       1   1     1         59
60 11   1   1                 1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         60
61 10         1       1                       1     2               1             1       1                 1     1         61
62 13                 2     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1 62
63 10   1               1 1         1                                                           1 1     1 1       1     1   63
64 9   1                       1         2                             1 1               1 1               1               64
65 10       1 1                 1                   1       1               1                   1   1 1       1             65
66 12             1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                     66
67 11                       2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   67
68 10   1                 1 1                                                     1         1   1           2   1       1   68
69 13   1         2                   1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1   69
70 10         1             1       1     1                     1             1   1                   1           1 1       70
71 10         1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1                         71
72 11               1                         1       1         1   1     1           1           1               1       2 72
73 10         1   1         1     2                             1         1   1             1         1                     73
74 18           1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1 74
75 14     2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1       75
76 14           1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   76
77 11               1                           1               1 1 1         1                   2     1         1       1 77
78 6       1       1   1                               1                                 1         1                       78
79 11         1   1           1         1           1   1     2       1         1                                         1 79
80 13 2         1           1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1             80
81 7                         1             1 1             1     1                           2                             81
82 15     1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1 82
83 9       1       2   1                 1               1           1                       1                         1   83
84 17   2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1 84
85 7     2                                         1         1                                       1       1       1     85
86 12     1 1             1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1     86
87 10           1 1 1               1   1                     1   1               1   1                       1             87
88 17 1           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1       88
89 7               1                                     1 1                 1         1 1             1                   89
90 8       1   1         1 1         1                                               1 1                         1         90
91 9     1         1 1                 1 2                           1 1           1                                       91
92 9                   1                   1     1 1                                 1             1         1 1     1     92
93 10 1                 1               2     1                   1   1                               1 2                   93
94 14       1             2       1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1 94
95 10   1     1             1                       1 1         1               1 1 1                                 1     95
96 7   1           1                     1   1   1                                   1       1                             96
97 11     1 1             1       1                 2                   1 2         1   1                                   97
98 9 1                   1                   1     1 2                           1                         1         1     98
99 14   1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng