BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9         1         1                 1       1       1             1     1 1                     1                     00
01 13       1   1     1     1                             1 2           1       1     1     2       1                       01
02 8                     1                     1 1     1       1                                 1           1       1     02
03 6               1                                           1             1                     1 1     1               03
04 4                                                       1                             1                     1       1   04
05 4                                   1                                   1       1                               1       05
06 13     1   2           1         1               1     1     1   1             1             1                 1 1       06
07 12         1                     1       1         2 1         1                   1             1   1   1           1   07
08 12       1   1                 1     1 2               1               1 1           1   1                             1 08
09 10                     1                       1 1 1                 1       1   2                         1           1 09
10 14   1                                     1   2                           1 1   2   1     1   1               1     2   10
11 10         1 1   1         1                                   2     1 1                       1             1           11
12 11 1 1       1     1                           1 1           1                       1 1             1               1   12
13 9                     2                                     1   1                   1   1         1               2     13
14 9               1     1 1   1     1                             1 1                     1                             1 14
15 15                     1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         1   1 1       15
16 11 1                 1 1     1         1                                               1   1             1           1 2 16
17 7                           1                 1                             1 1           1 1       1                   17
18 12 1 1       1     1 1           1           1                         1                           1       1       2     18
19 14 1   1   2                                       1     1       1           1       2       2     1       1             19
20 10   1   1     1     1     1           1           1             1                               1             1         20
21 4             1   1                                 1     1                                                             21
22 12   1 1       1 1   1                                     1 1             2           1       1 1                       22
23 11   1         1 1           1           1     1       1   1               1                           1             1   23
24 15   1                   1   1           1         2 2         2         1         1             1     1       1         24
25 11             1 1     1           1 1                           1   1 1           1   1         1                       25
26 11               1     1         1             1 1                       1     1               1       1       1       1 26
27 11                         1                           1   1     1           1   1 1     1             1     2           27
28 12     1       1                                         1 2   1   1         1               1           1       1     1 28
29 4     1                               1   1                                                                   1         29
30 14         2 2 2 1             1 1                 2             1                                 1       1             30
31 10           1 1           1                             1       1       1         1     1           1   1               31
32 13         1                     1             2       2           1     1         1               1   1       1       1 32
33 9     1   1                   1             1             1         1               1   1     1                         33
34 11     1                 1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   1             34
35 11   1   1               1           1             1   1       1                       1                 1       1     1 35
36 19     1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1   36
37 13             1   1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1     1           37
38 15   1   1                                                 1 2       1 1         3   1       1     1           1       1 38
39 13   1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1           1             2           39
40 8                 1     1         1     1                     1   1                 1             1                     40
41 9 1   1                   1                 1 1   1     1                     1                 1                       41
42 10               2     1       1               1     1                     1       1   1             1                   42
43 8                       1         1 2                               1                                 1   1     1       43
44 10 1 1     1               1                                   1   1           1 1           1         1                 44
45 11                             1         1       1                 1                 1       1     1     1   1     1   1 45
46 14 1               1       1           3   2       1         2                 1                         1       1       46
47 7                       1                   1   1                               1     1               1             1   47
48 14 1   1       1             1   1         2       1 1                     1                 1           1   1     1     48
49 15   1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   1               2                 49
50 11                 2 1             1   1               1       1                           1             1       1 1     50
51 4                 1                     1             1                                         1                       51
52 7   1           1                       1                                                 1             1 1     1       52
53 9             1                 1   1                       1       1 1         1         1 1                           53
54 10         1                                     2                                     1   1     1         1   1   2     54
55 6     1                                   1                       1     1                                   1         1 55
56 13 1   1       1         1   1   1         2                     1             1         1     1   1                     56
57 12                               1     1                             2   2           2     2               1     1       57
58 17     1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1                 1       58
59 10                           1 1     1               1               1     1             1         1       1         1   59
60 9         1 1             1 1                             1                     1     1   1                         1   60
61 11 1 1             1               1             1       1         1   1                               1   1     1       61
62 11       1 1                               1       1 1     1         2                         1       1               1 62
63 12     1                           1 1                     1 1 1           1   1       1     1                   1   1   63
64 9     1                           1 1       1             1               1 1             1           1                 64
65 7                     1     1                                         1           1                     1     1       1 65
66 12 1               1             1   1                     1               2 1 1     1               1               1   66
67 10             1     1           1 1     1   1       2                         1           1                             67
68 10                   1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2                 68
69 4 1 1                                                                                   1           1                   69
70 8                     1         1 1   1     1               1                     1         1                           70
71 10                           1                     1   1                       1 1     1   1         2               1   71
72 10       1               1 1             1 1 1               1           2           1                                   72
73 10           1       1         1     1           1           1                 1                   1   1       1         73
74 8                 1   1               1                           1   1 1                                   1       1   74
75 7                         1             1 1         1       1                                           1         1     75
76 11                     1                     2     1   1                 1 1 1 1         1                     1         76
77 16 1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1               77
78 12     1         1   1               1       2                                 1 1                   1           2     1 78
79 11       1           1         1     1                                   1 1       1   1 1                   1     1     79
80 9           1 1           1   1       1                 1                       1 1           1                         80
81 7     1 1                         1           1 1                                                                 1   1 81
82 8   1         1   1                                                                 1 1 1     1               1         82
83 11 1     1     1                                                 1 1     1                   2             1   1   1     83
84 6 1                 1         1 1                                                         1                           1 84
85 13                         1   2 2           1                           1         2               1 1           1 1     85
86 14       1                 1       1     1       1                     2               1         1         2 1     2     86
87 5       1                     1                                                         1     1         1               87
88 12           1           1     1       1           1           1   1 1                     1   1               2         88
89 15               1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1           1       89
90 12   1           1       1   1 1         1       1       1             1                       1         1 1             90
91 19               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   91
92 10   1               1     1 1                 1                 1 1   1                                     1 1         92
93 11       1                         1         2           1                 1               1     1   1   1           1   93
94 7                 1 1   1                           1                                   1   1                   1       94
95 15 1     1     1                       1   2           1 2         1                               1 1       1     1 1   95
96 12       1 1         1             1         1           1     1       1             1                       2         1 96
97 13         1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1       1               1           97
98 16           1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1                     1   98
99 12 2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
Ngày
/
Tháng